Karanténa – koronavirus

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 zákona takto:

 

Fyzické osobě, která je podezřelá z nákazy infekčním onemocněním novým koronavirem (2019-nCoV), ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, panu/paní………..……………….………….…., nar……..….., bytem ……………………………………….…….……(dále jen „účastník řízení“), se

 

nařizuje

 

podrobit se v době od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do dne ……………. protiepidemickým opatřením, a  to  karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) ve spojení s § 64 odst. 1 písm. a) zákona spočívající v setrvání na adrese……………………………………….…….  a lékařskému dohledu spočívajícímu ve sledování svého zdravotního stavu tak, že pokud se u něho po dobu trvání lékařského dohledu projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinen kontaktovat Hygienickou stanici hlavního města Prahy na telefonním čísle 733 673 900 a řídit se jejími     pokyny.

 

Podle § 85 odst. 1 a contrario zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 67 odst. 1 zákona nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

 

Odůvodnění:

Na základě skutečnosti, že účastník řízení pan/paní………………………………………. nar……..….., bytem………………………………………….., pobýval/a do dne ……….. v oblasti zasažené uvedeným infekčním onemocněním a s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění, je z důvodů ochrany před jeho rozšířením na území České republiky nezbytné přijmout opatření uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona se tak účastník řízení stal osobou podezřelou z nákazy, vůči níž je třeba přijmout opatření, předpokládaná v ustanoveních § 2 odst. 7 písm. a) a § 64 zákona. Vyloučení odkladného účinku je v této souvislosti odůvodněno faktem, že při nerespektování opatření stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí dochází k výraznému růstu rizika, že osoba podezřelá z nákazy by se mohla stát zdrojem nákazy další, tj. mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

Poučení o odvolání:

Podle § 81 a násl. správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.

Překlad provedl Tým akademických překladatelů

 

 

Comments are closed.